Český jazyk

2) gesta (posunky, pohyby rukou nebo hlavy) –

2) gesta (posunky, pohyby rukou nebo hlavy) – doprovází řeč nebo ji nahrazují3) dotyk (haptáky, přímý fyzický kontakt) – podání ruky (ženy muži, starší mladšímu, výše postavený níže postavenému)4) postoj (posturika, postavení těla)5) vzájemná...

Kanál komunikace

– prostředek nebo jejich soustava a prostředí sloužící k přenášení signálu, jazykových i nejazykových prostředků (kanál televizní, telefonní vedení, kniha, leták, billboard, film, zvukové nosiče, v přímé komunikaci prostor mezi komunikanty…) STYLISTIKA – nauka...

KOMUNIKACE – ZÁKLADNÍ POJMY

– lat. Communicare, communem redere – oznámit, sdělovat, spojovat– komunikace – proces dorozumívání; společenský styk s cílem výměny myšlenek mezi účastníky komunikace (komunikanty) Komunikační jednotky:– komunikát/text (jazykový projev) – výsledek komunikování (psaný, tištěný nebo...

5) nemotivované opakování –

5) nemotivované opakování – řečnická/vyjadřovací/stylizační neobratnost, nedostatek vyjadřovacích prostředků PRINCIPY ČESKÉHO SLOVOSLEDU A VĚTOSLEDU SLOVOSLED– pořádek slov v češtině je volný, ale ne libovolný. Je pružný – je silnou zbraní stylistického umění češtiny. V...

Osamostatňování větných členů (parcelace):

– samostatný/osamostatněný větný člen – slouží ke zdůraznění (Slovní spisovné češtiny, ten jsem si koupila. Holky, ty měl rád. V Praze, tam je hej! Máme nového kolegu, jakéhosi mazavku a lajdáka, zdá se. Sloužíme...

– při dvojitých spojkových výrazech musí …

– při dvojitých spojkových výrazech musí být členy souměrné (buď – anebo, nejen – ale, čím – tím); musí se použít oba– stylovou hodnotu mají odchylky od tohoto základního postavení. Příčiny – důraz (život...

6) motivované opakování, …

6) motivované opakování, tj. figury – pro zdůraznění, zvýšení naléhavosti, pro lepší zapamatování, nevyslovená výzva k partnerovi, aby pokračoval. Významná řečnická ozdoba, ale i v poezii (anafora, epifora…) B) Nemotivované odchylky (Nedostatky ve výstavbě...

ZVLÁŠTNOSTI A NEPRAVIDELNOSTI VE VĚTNÝ CELCÍCH

A) Motivované odchylky:1) elipsa (výpustka) – nevyjadřování slov a vět, které jsou očekávány. Vypouštíme to, co je známo, co je dáno situací nebo souvislostí. (Chci s vámi. Ven z mého domu! Máš ještě na...