Český jazyk

Stylová vrstva administrativní

– spisovná čeština (s některými knižními prostředky: stran, potažmo, výše jmenovaný, odstoupivší);– prostředky citově neutrální, ustálené formule a termíny (odběratel, urgence, faktura, platební výměr, daň domovní, z příjmů, pojistná událost);– názvy měrových jednotek, číselné...

Dílčí oblasti:

Dílčí oblasti: (členění podle stupně odbornosti a podle toho, komu je projev určen)– funkční styl teoretický (vědecký) – rozvoj vědních oborů v rovině teoretické (Josef Zubatý: České sloveso, F. de Saussure: Kurs obecné lingvistiky);–...

– funkce: odborně sdělná / informační …

– funkce: odborně sdělná / informační, příp. persvazivní.– forma: převážně psaná, i (řidší) mluvené projevy mají často primární podobu psanou (např. přednášky, referáty)– prostředí: veřejné a oficiální– ráz: hl. monologický, dialog se využívá jen...

Prostředky syntaktické:

– polovětné konstrukce (V Jindřichu Pruchovi, padlém roku 1914, odešel autentický dědic S Slavíčkův.);– přístavky (A. P. Borodin, vojenský lékař, potom vysokoškolský učitel, vynikající chemik, průkopník vyššího ženského vzdělání, vzácně ušlechtilý člověk a znamenitý...

Zřetelné uplatnění subjektivních slohotvorných činitelů!

Stylová vrstva:Poetismy:a) lexikální: neologismy (V. Holan: kráčivec, loučenec s loučenkou, obsvětí; F. Halas: kostižerný, stenná pole; J. Kratochvil: ksichtologie, rozvzpomínka, chcipljonky; J. Topol: tojflíci, homonuklové, fajfčice, videosráče, čeština je obezlitá) = slova autorská; b)...

e) slovosledné inverze

e) slovosledné inverze (Neumann: Ale já mimo šel a jen jsem stanul všude, kde rudější makový planul dnes ráno rozvitý květ).Syntax:Přímá řeč: živá, charakterizuje postavy, uvozovací věta. Nevlastní přímá řeč: uvozená i neuvozená (častější),...

Lexikální prostředky:

– hovorové prostředky (zvláště v mluvených projevech);– prostředky mírně knižní (Tato rozsáhlá akce povede k dalšímu utužení našeho nerozborného přátelství s národy…);– předložkové výrazy (u příležitosti, v oboru, na úseku, v podmínkách, po linii,...

Automatizace –

Automatizace – užívání stejných prostředků ve stejných komunikačních situacích (tyto výrazy jsou chápány jako očekávané, svou formou nevzbuzují pozornost, např. stereotypní začátky některých zpráv a oznámení, informace o počasí, o odběru plynu a elektřiny)...

Aktualizace výrazových prostředků

– užití jazykových prostředků, které působí svou novostí, neotřelostí, které aktivizují pozornost a intenzitu vnímání adresáta (gerontopop, sexturistika, octománie, tunelování, bruselská eurovábnička, pendrekiáda – ogarská asistence, majitel „sušírně“, vymýšlejí fígle, vše prošustrovali) III. Funkční...

Skladba

– pronikání nominativu jmenovacího (ve městě Brno proti shodnému přívlastku ve městě Brně);– vztažné věty s absolutním co – vzhledem k rodu a číslu se nemění (Kluk, co bydlí vedle… Studenti, co píšou test…);–...