Český jazyk

Slovesný rod

– vyjadřuje vztah mezi přísudkem a podmětem, tj. zda podmět děj provádí, nebo ne:1) Aktivum (činný rod) – podmět provádí děj (My/ podepíšeme smlouvu u notáře.)2) Pasivum (trpný rod) – opisný (smlouva bude podepsána...

Změny v současné slovní zásobě

– přejímání slov z cizích jazyků, hl. z angličtiny (dylítovat, supermarket, skateboard)– některá slova zůstávají nesklonná (light, trendy, sexy)– nepřizpůsobuje se pravopis a výslovnost slov cizích (hlavně vlastních jmen)– aktivizace slov ze starší, knižní...

TVAROSLOVÍ (MORFOLOGIE)

– nauka o tvarech slov (jmen a sloves)– tvar slova: kmen + koncovka– tvary vyjadřují větné vztahy a gramatické kategorie /mluvnické významy (pád, číslo…) GRAMATICKÉ KATEGORIE JMEN Jmenný rod (genus)– vs. sexus (rod přirozený...

Životnost

– jen u rodu mužského– k rozlišení slouží tvary pádů:a) neživotná – 1. pád (nominativ) = 4. pád (akusativ)b) životná – 2. pád (genitiv) = 4. pád (akusativ) – kolektiva (jména hromadná) – neživotná...

Pluralia tantum (jen tvar množného čísla)

– jména pomnožná: nůžky, hodinky, dveře, Velikonoce, Tatry, Výškovice Pád – vyjadřuje různé vztahy k jiným slovům ve větě: 1) nominativ 2) genitiv 3) dativ 4) akusativ 5) vokativ 6) lokál 7) instrumentál– 1.,...

2) Tvoření slov

– odvozování (derivace) – slovotvorný/odvozovací základ + formant (předpona, přípona, koncovka) (vý-půjčka; kol-ový; list-í)– skládání (kompozice) – spojení dvou i více slovních základů (samostatný, dvojhláska, plynoměr)– zkracování (abreviace) – a) zkratky iniciálové (ČR, AMU,...

LEXIKOGRAFIE A TYPY SLOVNÍKŮ

– lexikografie – jazykovědná disciplina, která se zabývá teorií, metodami i sestavováním slovníků– heslo (heslové slovo): a) definice, synonymum, opis b) výslovnost c) gramatické informace (slovní druh, obtížné tvary) d) citáty dokumentující význam slova...

b) speciální

– terminologické (slovník ekonomie a sociálních věd; Terminologický slovník žurnalistiky; Clemente: Slovník marketingu) – nářeční (Hubáček: Výběrový slovník českých slangů; Kazmíř: Slovník valašského nářečí; Hugo aj.: Slovník nespisovné češtiny; Kraus: Slovník anglického slangu) –...

Z hlediska frekvence

– frekventovaná – dům, prst, politika– řídká – hádavec, insolvence– okazionalismy – rumová aféra, sexturistika, grosstapo (Stanislav Gross – způsob jeho vedení), mackovština; – u určité příležitosti– slova autorská – robot, pábitelé– hapax legomena...

Podle odvoditelnosti významu

– pojmenování značková (nemotivovaná) – jejich význam nelze odvodit z jiných slov, tvoří základní slovní fond (chudý, les, dar, dělat, pít); – musí se naučit, nejsou odvozená– pojmenování popisná (motivovaná) – svou stavbou nepodívají...