Český jazyk

– člení souvislou řeč:

a) slabika/sylaba – jádrem vokál n; slabikotvorný konsonant (r,l,m)b) takt – skupina slabik s 1 přízvukemc) slovo – významová jednotka, buď součástí taktu n. samostatný taktd) kólon – zvukový a významový celek oddělený pauzamie)...

PRINCIPY ČESKÉHO PRAVOPISU

PRINCIPY ČESKÉHO PRAVOPISU1) fonologický – každé české hlásce odpovídá zpravidla 1 písmeno (vs spřežka ch) a naopak 1 písmenu 1 hláska2) morfologický/etymologický (panna, kamenný, dub – dubu, ryba – rybka, zpěv, měna, rozpětí)3) sémantický/lexikální...

VÝVOJ PÍSMA (5000let)

– 4 druhy v historickém vývoji člověka 1) obrázkové (piktogramy) – obrázek vyjadřoval celou větu, myšlenku (např. člověk se zvířetem); Sumerové (nejprve obrázky, pak klínové písmo), Inkové, stylizované obrázky předmětů2) slovní písmo (ideogramy –...

2) diftongy (dvojhlásky): ou (au, eu)

3) konsonanty (souhlásky) – 25(Základní klasifikace českých souhlásek – viz. Hubáček a kol. Čeština pro učitele. Ostrava: Vademecum, 2002, s.45) ASIMILACE ZNĚLOSTI a) regresivní (zpětná): zpěv (spjef)kdo (gdo), vtip (ftip)podpora (potpora)b) progresivní (následná):nespisovná (nářeční)květ...

ZÁSADY VÝSLOVNOSTI SLOV CIZÍCH

ZÁSADY VÝSLOVNOSTI SLOV CIZÍCH 1) Slova s původním pravopisem i výslovností – termíny, slova málo frekventovaná, mezinárodní značky, slova s odlišným pravopisem a výslovností (joule,bulletin,vivace, résumé/resumé,vaudeville (vódvil)) – slova citátová (fair play,de iure (jure),pour...

– stylová diferenciace spisovné výslovnosti

– základní (neutrální) – vybraná (explicitní) – zběžná (implicitní) – jevištní mluva (můžeme přiřadit k vybrané; výraznější artikulace) – řeč jen u člověka – II. Signální soustava – abstraktní myšlení – centra pro řeč...

ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA

– fonetika (hláskosloví) – vědní disciplína, která se zabývá zvukovou stránkou jazyka:a) tvoření a vnímání hlásekb) zákonitosti a změny jejich spojování ve slovac) prostředky členění a modulace souvislé řeči (intonace, dynamiky, tempo, barva hlasu)...

B) ÚTVARY NESTRUKTURNÍ

polotvary, nespisovné (sociolekty – diferenciace sociální): a) slangy (profesní/“profesní mluva“ a zájmové, snaha o úspornost, jednoznačnost, jazykovou hru) – ampuťák (med. amputační nůž) – bagrovat (tramp. jíst) – břicho (horol. vypouklá skála) – rupnout...

– Alexandreida (přelom 13.-14.st.)

– Dalimilova kronika (2. desetiletí 14.st.)– Jan Hus (De orthographia bohemica, cca 1406/1410 – odstranil spřežky)– Husitské hnutí– Knihtisk – J. Gutenberg (1445) (není vynalzce knihtisku)– Humanismus (16.st.), první české gramatiky, „zlatý věk českého...

CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO JAZYKA

– flektivní (flexivní) jazyk – ohýbání pomocí koncovek (skloňování a časování)– tvrdý slovanský jazyk– zřetelný jazyk (neredukuje nepřízvučné samohlásky)– stálý přízvuk (1. slabika slov a slovních spojení)– 5 samohlásek krátkých; 5 samohlásek dlouhých; 1...