Český jazyk

Přísudek (predikát)

– závislý člen predikační dvojice: něco vypovídá o podmětu– základ věty– vyjádřen určitým tvarem slovesa (VF) a jen zřídka citoslovcem (Matka prásk do stolu a bylo ticho.), infinitivem (Petr ne a ne odejít.)– 1)...

a) supletivní tvary (různé základy: být vs. jsem vs. byl)

b) nebo odlišné od dnešních slovesných typů LETNÍ SEMESTR VĚTNÉ ČLENY– podmět (subjekt)– přísudek (predikát)– předmět (objekt)– příslovečné určení (adverbiale)– doplněk (atribut verbální)– přívlastek (atribut) Predikační dvojice:– subjekt– predikát

Podmět (subjekt)

– mluvnicky nezávislý, o němž se přísudkem něco tvrdí– je činitelem děje (Referent napíše fakturu), nositelem vlastnosti (Hodnota investice kolísá.), v pasivních konstrukcích má význam objektu děje/patiens (Banka byla vyloupena.)– je vyjádřen syntaktickým nominativem...

2) Složené skloňování

– tvary dlouhé: složeny z tvarů jmenných + tvarů ukazovacího zájmena jü, ja, je. a) tvrdé (mladý) b) měkké (jarní)3) Skloňování smíšené – přídavná jména přivlastňovací– jednak tvary jmenné (sg. kromě 7.p., 1. a...

Zájmena bezrodá (já, ty, my, vy, se) – vlastní skloňování

Zájmena rodová – skloňování zájmenné (tvrdé: ten, kdo; měkké: náš, váš, co, on; smíšené: všechen) – skloňování adjektivní (jaký, nějaký, její, něčí)Zájmena nesklonná (jeho, jejich, jehož, jejichž) SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK Určité a neurčité:– základní (jeden,...

KONJUGACE – ČASOVÁNÍ SLOVES

– sloveso má nejvíce různých tvarů (kolem 200, spolu s vidovými obměnami kolem 400)– je významovým centrem české větySlovesné tvary:– jednoduché (syntetické): zpívám, čti…– složené (analytické, opisné), tvořeny více slovy: zpíval jsem, četl bys,...

SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN (SUBSTANTIVNÍ)

Maskulina– Maskulina životná: 1) bez koncovky: kmen zakončen souhláskou a) tvrdou/obojetnou, 2.sg. -a = tvrdé skloňování, vzor pán, b) měkkou/obojetnou, 2.sg. -e = měkké skloňování, vzor muž. 2) s koncovkou -a: kmen zakončen na...

Neutra

– Město: vzor tvrdý, koncovka -o– Moře: vzor měkký, koncovka -e– Kuře: kmenotvorná přípona -et- + konc. -eNázvy mláďat; vzor smíšený: sg. podle vzoru měkkého, pl. podle vzoru tvrdého– Stavení: jména na -í (kmenotvorná...

Slovesné číslo

– nevyjadřuje počet dějů, ale kolika osob, věcí se týká:1) jednotné (singulár)2) množné (plurál)– tykání vs. vykání (starší je tykání)– plurál skromnosti (modestiae) – autorský (v této kapitole se budeme zabývat…)– plurál majestaticus (My,...