Český jazyk

1. O původu a vývoji českého jazyka

– na světě existuje několik tisíc jazyků (3 – 5 tis.). Příbuzné jazyky tvoří tzv. jazykové rodiny. Příbuzenství je patrné na většině jazyků evropských, indických a některých asijských indoevropská skupina. – jazyky indoevropské dělíme...

Imperfektum

Se tvoří příponami: 1.os sg/pl.- achЪ, achomЪ 2os.sg/pl- aše, ašete, 3os.sg/pl- aše, achϱ A) Připínají se bezprostředně k infinitivnímu základu, pokud je zakončen na –a- nebo –ě-. Tvoří tak imperfektum slovesa I.B tř., např....

Kondicionál

-je slovesný způsob podmiňovací;slovesný tvar vyjadřující děj hodnocený mluvčím jako nejistý nebo podmíněný např. prišel bim(ma to byt napsany stsl.)=přišel bych -kondicionální tvary opisného slovesa byti jsou ve stsl dědictvím z psl., kde v...

Participia

1) Participium perfecti activi (l-ové) se tvoří příponami –lЪ, -la, -lo pro sg., -li, -ly, -la pro pl. a – la, -lě, -lě pro dua., které s připínají k infinitivnímu kmeni, např. nesti-neslЪ, bЬrati-bЬralЪ,...

Kontrakce samohlásek

Počátek 10. Stol. (např. čeština) Nejvíce v češtiněskoro vše staženo, ale výjimky u dublet u zájmen (zachovaly se nestažené varianty – má/moje, tvá/tvoje), nejméně v ruštině. Pokud se zachovala v době jeho uskutěčňování vokalická...

JAZYKOVÁ KULTURA

– úkolem jazykovědy – poznávání jazykové normy, její popis a kodifikace Jazyková norma– kolektivní, ustálené, závazné užívání jazyka v duchu jeho systému– se pomalu mění a vyvíjía) norma výslovnostní (ortoepická)b) norma pravopisná (ortografická)c) norma...

Řečnické figury (Mistrík, 1980)

a) sugestivní – např. anafora (opakování stejných slov na začátku sousedních vět), epifora(opakování stejných slov na koncích vět), epizeuxis, pleonasmusb) emfatické – řečnická otázka, apoziopeze, inverze – obrácení obvyklého pořádku slovc) názorné – přirovnání,...

Znalost a užívání terminologie …

Znalost a užívání terminologie příslušného oboru je pro autora závazná, časté opakování termínů se nepovažuje za nedostatek, synonymie v terminologii není žádoucí! Vyskytují-li se synonymní výrazy, lze je diferencovat na:– termíny ryze odborné –...

c) Dokumentační/operační/správní:

c) dokumentační/operační/správní: (výkazy, hlášení, zprávy). Dokumenty, které slouží ke shromažďování informací a k jejich rychlému zpracování (předtištěné formuláře a dotazníky) – jsou autorem/adresátem heslovitě vyplňovány. Úřední dopisy slouží k výměně informací mezi institucemi, úřady,...