Český jazyk

21. Slova mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma

▫ jednoznačná – zelený, mládež, termíny – skalpel, kyslík, vlastní jména – Praha, citoslovce – mňau▫ mnohoznačná – většina slov má význam:a) primární (základní) – oko (orgán), kohoutek (malý kohout)b) sekundární (odvozený) – oko...

19. Slohové postupy a útvary

SLOHOVÉ POSTUPY:– slohový postup = způsob podání, zpracování tématu (pojetí tématu, řazení a rozvádění tematických složek, výběr jazykových prostředků)– vytváří základní linii tématické i jazykové výstavby textu • informační:– prostěsdělovací, oznamovací, je nejjednodušší– věcně,...

18. Tvoření slov v češtině

– slovní zásoba je dána vývojem společnosti, některé jevy a předměty zanikají, nové vznikají, celkově slov přibývá – jedním ze způsobů obohacování slovní zásoby jazyka je tvoření nových slov, a to: a) odvozováním (přelet,...

17. Stylistické rozvrstvení slovní zásoby

SLOHOVÉ ROZVRSTVENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY– většina slov slohově neutrální – pojmenování běžných předmětů, základních vlastností, dějů atd.– vrstvy slov slohově zabarvených tvoří zejména:a) slova citově zabarvená – vyjadřují buď citový vztah kladný (drahoušek, báječný, papat),...

16. Souřadné spojování vět a větných členů

– souvětí = spojení dvou i více vět ve vyšší větný, významově gramatický celek, vyjadřuje složitější myšlenku nebo více myšlenek (počet vět poznáme podle počtu přísudků ve větách dvojčlenných, nebo podle základů ve větách...

15. Aktuální členění výpovědi. Pořádek slov

AKTUÁLNÍ ČLENĚNÍ VÝPOVĚDI– každá věta souvislé promluvy navazuje na větu předcházející nebo na situaci, o níž se mluví– aktuální členění výpovědi člení větu na východisko (základ výpovědi, téma, to, co je známé ze souvislosti)...

14. Jazyk spisovný a útvary nespisovné

– národní jazyk – 1 ze základních znaků národa, historický jev- vyvíjí se společně s vývojem společnosti a lidské činnosti, výraz národní jednoty SPISOVNÁ ČEŠTINA– reprezentativní útvar národního jazyka, jednotný na celém území, celonárodní...

13. Mluvnické kategorie jmen a sloves

– substantiva, adjektiva: pád, číslo, rod, vzor– slovesa: mluvnická osoba, číslo, způsob, čas, slovesný vid a rod, třída, vzor MLUVNICKÉ KATEGORIE JMEN • pád 7 PÁDŮ OTÁZKY SYNTAKTICKÉ FUNKCE VĚCNÝ VÝZNAM PŘÍKLAD1. nominativ Kdo?...

12. Publicistický styl

– styl sdělovacích prostředků (novin, časopisů, rozhlasu, televize) + veřejných řečnických projevů (soudní řeč, kázání, proslov aj.)– nejrychleji se vyvíjející styl– funkce: informační (rychlé, objektivní, globální informace – příjemce si udělá názor), vzdělávací, získávací...