Český jazyk

– funkce: informační, persvazivní, …

– funkce: informační, persvazivní, zábavní (infotainment), servisní a obecně vzdělávací (ovlivňovaní, přesvědčovací, získávací)– forma: mluvená i psaná – prostředí: veřejné a oficiální– ráz: monologický i dialogický– komunikáty připravené– kontakt autora s adresátem/-y: hl. nepřímý–...

Zřetelné uplatnění subjektivních slohotvorných činitelů!

– stylovou vrstvu běžně dorozumívací tvoří: Hláskosloví– -í- v základu slov místo plně spisovného -é- (proplítat, oblíknout, míň, líp, vylívat);– obecně české -ej- v základu slova (slejvák, bejvák, kejvat, rejpat);– obecně české -ou- v...

Tvoření slov

– u názvů obyvatelských varianty s –ák: Pražák, Brňák, Ostravák (spisovné –an);– slovesa na -ovat, -it (učitelovat, marodovat, zahradničit, ředitelovat, skupinkařit, soustružničit, sadařit). Slovníkové prostředky:– slova nadbytečná, výplňková, parazitní (prakticky, vlastně, fakticky, prostě);– adjektiva,...

Stylotvorné faktory subjektivní (individuální)

1) vzdělání původce komunikátu (komunikátora), jeho jazyková uvědomělost2) znalost věci3) zkušenost ve stylizování komunikátů4) vyjadřovací pohotovost5) intelektová a rozumová vyspělost komunikátora, jeho schopnost abstrakce a logického myšlení6) vliv četby7) životní zkušenosti, kulturní a společenský...

FUNKČNÍ STYLY

I. Běžně dorozumívací (prostě sdělovací, nepřesně „hovorový“) – styl každodenní komunikace mezi přáteli, známými, v rodině, na ulici, na pracovišti atd. – funkce: prostě sdělovací (informační) – forma: mluvená (psanou podobu mají jen soukromé...

B) Subjektivní styl

B) Subjektivní styl (běžně dorozumívací, umělecký): při realizaci komunikátu se uplatňují subjektivní pohnutky, vlastnosti daného autory.– Objektivní styl (administrativní, odborný): řídí se objektivně danými a vyžadovanými pravidly– Subjektivně-objektivní styl (esejistický, řečnický, publicistický): v oblasti...

2) forma komunikátu:

– psaná– mluvená3) prostředí nebo situace komunikátu (příp. situačnost):– veřejné– soukromé– oficiální– neoficiální– + situačnost komunikátu4) připravenost:– připravené– nepřipravené komunikáty5) kontakt autora s adresátem:– přímý– nepřímý (zprostředkovaný médiem)6) okruh a charakter adresátů7) ráz komunikátu:–...

– Dostal kouli. vs. Dostal pětku.

– Dostal kouli. vs. Dostal pětku. – věty se liší v rovině lexikální, slovníkové– Můžeme upéci cukroví. vs. Můžem upéct cukroví. Pane Novák. vs. pana Nováku – rozdíl v rovině morfologické (tvarové)– Petr si...

Stylistika vs. stylizace

– stylistika – vědní disciplína– stylizace – proces tvorby komunikátu (textu); formulování komunikátu; způsob, jak autor ztvárňuje dané téma jazykovými, nejazykovými a kompozičními prostředky Kompozice– uspořádání jazykových a nejazykových prostředků i dílčích tematických prvků...

Vztah mezi komunikanty

– zde se znají, nebo ne => důvěrná, nebo emocionálně neutrální komunikace– zda jsou sobě rovní, či ne– jaký je vztah mezi tzv. zkušenostními komplexy účastníků– jaký je obsah, téma komunikátu Druhy komunikace– verbální...