Český jazyk

Znalost a užívání terminologie …

Znalost a užívání terminologie příslušného oboru je pro autora závazná, časté opakování termínů se nepovažuje za nedostatek, synonymie v terminologii není žádoucí! Vyskytují-li se synonymní výrazy, lze je diferencovat na:– termíny ryze odborné –...

Prostředky syntaktické:

– polovětné konstrukce (V Jindřichu Pruchovi, padlém roku 1914, odešel autentický dědic S Slavíčkův.);– přístavky (A. P. Borodin, vojenský lékař, potom vysokoškolský učitel, vynikající chemik, průkopník vyššího ženského vzdělání, vzácně ušlechtilý člověk a znamenitý...

– funkce: odborně sdělná / informační …

– funkce: odborně sdělná / informační, příp. persvazivní.– forma: převážně psaná, i (řidší) mluvené projevy mají často primární podobu psanou (např. přednášky, referáty)– prostředí: veřejné a oficiální– ráz: hl. monologický, dialog se využívá jen...

Dílčí oblasti:

Dílčí oblasti: (členění podle stupně odbornosti a podle toho, komu je projev určen)– funkční styl teoretický (vědecký) – rozvoj vědních oborů v rovině teoretické (Josef Zubatý: České sloveso, F. de Saussure: Kurs obecné lingvistiky);–...

e) slovosledné inverze

e) slovosledné inverze (Neumann: Ale já mimo šel a jen jsem stanul všude, kde rudější makový planul dnes ráno rozvitý květ).Syntax:Přímá řeč: živá, charakterizuje postavy, uvozovací věta. Nevlastní přímá řeč: uvozená i neuvozená (častější),...

Zřetelné uplatnění subjektivních slohotvorných činitelů!

Stylová vrstva:Poetismy:a) lexikální: neologismy (V. Holan: kráčivec, loučenec s loučenkou, obsvětí; F. Halas: kostižerný, stenná pole; J. Kratochvil: ksichtologie, rozvzpomínka, chcipljonky; J. Topol: tojflíci, homonuklové, fajfčice, videosráče, čeština je obezlitá) = slova autorská; b)...

Aktualizace výrazových prostředků

– užití jazykových prostředků, které působí svou novostí, neotřelostí, které aktivizují pozornost a intenzitu vnímání adresáta (gerontopop, sexturistika, octománie, tunelování, bruselská eurovábnička, pendrekiáda – ogarská asistence, majitel „sušírně“, vymýšlejí fígle, vše prošustrovali) III. Funkční...

Automatizace –

Automatizace – užívání stejných prostředků ve stejných komunikačních situacích (tyto výrazy jsou chápány jako očekávané, svou formou nevzbuzují pozornost, např. stereotypní začátky některých zpráv a oznámení, informace o počasí, o odběru plynu a elektřiny)...

Lexikální prostředky:

– hovorové prostředky (zvláště v mluvených projevech);– prostředky mírně knižní (Tato rozsáhlá akce povede k dalšímu utužení našeho nerozborného přátelství s národy…);– předložkové výrazy (u příležitosti, v oboru, na úseku, v podmínkách, po linii,...

– funkce: informační, persvazivní, …

– funkce: informační, persvazivní, zábavní (infotainment), servisní a obecně vzdělávací (ovlivňovaní, přesvědčovací, získávací)– forma: mluvená i psaná – prostředí: veřejné a oficiální– ráz: monologický i dialogický– komunikáty připravené– kontakt autora s adresátem/-y: hl. nepřímý–...