Český jazyk

2. Koncepce literatury

2. Koncepce literatury– pojetí původnosti:• žádné problémy s plagiáty, naopak se to očekávalo• určitá témata jen přizpůsobovali podmínkám určitého místa (např. Česká Alexandreis – Přemysl Otakar II)– postavení literáta:• musel se dostat k obecnému...

Verš

Verš• rytmus – pravidelné střídání důrazných a nedůrazných dob– sylabotonický verš • střídání přízvuku na nepřízvuku, používá čeština– časoměrný verš• střídání dlouhých a krátkých slabik, požívá řečtina a latina• přirozená délka – á, é,...

Řím

Řím• psaná latinsky, přejímají řecké vzoru (formy a žánry), ale naplňují je vlastní tvorbou, vrchol latiny 100BC – 100AC– 1. období rané• 753 př. K. vznik Říma• přejímání literárních vzorů od Řeků– 2. období...

Literární teorie

Literární teorie – literární druh• označení pro základní členění umělecké literatury• lyrika nemá děj, nálady, subjektivní• epika má děj tvořený sledem událostí, vypravěč ve 3. osobě, má fabuli a syžet• drama má děj tvořený...

2. období atické (asi 4. stol. př. K.)

2. období atické (asi 4. stol. př. K.)• odklon od mýtů, pokusy o racionálnější vysvětlení světa• rozvoj filosofie, přírodních věd, dějepisectví• řečnictví a drama, umělecká próza a dramatický dialog (divadlo)• Platón (filosof, spisy ve...

Maturita – Literatura antického Řecka a Říma

Maturita – Literatura antického Řecka a Říma Řecko• Mimesis – umění je vlastně nápodoba skutečnosti• vznik žánrů – lyrika, epika, drama – Aristoteles• literární teorie a kritikadivadlo:• největší rozvoj v atickém období, bylo jich...

Maturita – Nejstarší literární světové památky

Maturita – Nejstarší literární světové památky 1. Úvod• nejstarší předávány ústně• začaly vznikat 4.-3. Tis. přnl. V povodí velkých řek – lidé nemuseli věnovat všechen čas shánění potravy 2. Přehled kultur– Mezopotánie (Sumerové)• užívají...

3. Bible

3. Bible• psána v tzv. biblickém stylu, tzn. text je napsán tak, aby u čtenáře vyvolal potřebu nad tímto textem přemýšlet =- více interpretací textu narozdíl od tzv. homérského stylu, kde spisovatel detailně líčí...

4. Mýtus

• magický – vědecký světový názor (rozdílný výklad příčin)– magický:• předpokládá existenci alternativního světa obydleného nadpřirozenými bytostmi (= původci příčin)• bývá součástí mytologie• shrnuje zkušenosti dané kultury• jádro může být pravdivé• soustava názorů a...