Český jazyk

2. Koncepce literatury

2. Koncepce literatury– pojetí původnosti:• žádné problémy s plagiáty, naopak se to očekávalo• určitá témata jen přizpůsobovali podmínkám určitého místa (např. Česká Alexandreis – Přemysl Otakar II)– postavení literáta:• musel se dostat k obecnému...

Verš

Verš• rytmus – pravidelné střídání důrazných a nedůrazných dob– sylabotonický verš • střídání přízvuku na nepřízvuku, používá čeština– časoměrný verš• střídání dlouhých a krátkých slabik, požívá řečtina a latina• přirozená délka – á, é,...

Literární teorie

Literární teorie – literární druh• označení pro základní členění umělecké literatury• lyrika nemá děj, nálady, subjektivní• epika má děj tvořený sledem událostí, vypravěč ve 3. osobě, má fabuli a syžet• drama má děj tvořený...

Řím

Řím• psaná latinsky, přejímají řecké vzoru (formy a žánry), ale naplňují je vlastní tvorbou, vrchol latiny 100BC – 100AC– 1. období rané• 753 př. K. vznik Říma• přejímání literárních vzorů od Řeků– 2. období...

2. období atické (asi 4. stol. př. K.)

2. období atické (asi 4. stol. př. K.)• odklon od mýtů, pokusy o racionálnější vysvětlení světa• rozvoj filosofie, přírodních věd, dějepisectví• řečnictví a drama, umělecká próza a dramatický dialog (divadlo)• Platón (filosof, spisy ve...

Maturita – Literatura antického Řecka a Říma

Maturita – Literatura antického Řecka a Říma Řecko• Mimesis – umění je vlastně nápodoba skutečnosti• vznik žánrů – lyrika, epika, drama – Aristoteles• literární teorie a kritikadivadlo:• největší rozvoj v atickém období, bylo jich...

4. Mýtus

• magický – vědecký světový názor (rozdílný výklad příčin)– magický:• předpokládá existenci alternativního světa obydleného nadpřirozenými bytostmi (= původci příčin)• bývá součástí mytologie• shrnuje zkušenosti dané kultury• jádro může být pravdivé• soustava názorů a...

3. Bible

3. Bible• psána v tzv. biblickém stylu, tzn. text je napsán tak, aby u čtenáře vyvolal potřebu nad tímto textem přemýšlet =- více interpretací textu narozdíl od tzv. homérského stylu, kde spisovatel detailně líčí...

Maturita – Nejstarší literární světové památky

Maturita – Nejstarší literární světové památky 1. Úvod• nejstarší předávány ústně• začaly vznikat 4.-3. Tis. přnl. V povodí velkých řek – lidé nemuseli věnovat všechen čas shánění potravy 2. Přehled kultur– Mezopotánie (Sumerové)• užívají...